Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet den 5. april 2014 på Glomdalsmuseet i Elverum.
Endringer i §4. og §5. vedtatt på Årsmøtet den 26. mars 2017 på Magnor skole. 
Endringer i  §2. og §3. vedtatt på Årsmøtet den 17.mars 2018 på Magnor skole. 
§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Taternes Landsforening, forkortet TL. 
Foreningen ble stiftet 24. april 1995 under navnet Romanifolkets landsforening (RFL), som en selvstendig landsdekkende interesseorganisasjon for Taterne/Reisende i Norge. Taternes Landsforening er en landsdekkende medlems- og interesseorganisasjon for Tatere/Reisende og andre som ønsker å arbeide for Taterne/Reisende. TL skal være verdinøytral i forhold til religion og partipolitikk.  TL er oppbygd demokratisk og på flertalls vilje. 

§ 2. Formål

Formålet er å bidra til å gjenreise, utvikle, formidle, bevare og synliggjøre Taterne/romanifolket/reisende kultur, språk og historie. Bidra til aktiv samfunnsdeltakelse og sikre like muligheter. 

Ivaretakelse av taternes menneskerettigheter og demokratiprinsipper. For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet. TL vil påse at Norge oppfyller sine forpliktelser. 

Formidling av kunnskap om situasjonen for tatere/reisende, dokumenterer diskriminering, fremme likestillings og holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet, kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter. 

Foreningen skal arbeide for å utvikle samarbeidet med offentlige myndigheter, samt være bindeledd mellom Taterne og statlige-, fylkeskommunale- og kommunale organer.  

Arbeide for forsoning med stat og kirke og økt forståelse for taternes tradisjonelle levesett og kultur. 

Arbeide for en rettferdig oppreisning, erstatninger og rettigheter for tatere/reisende. 

§ 3. Medlemskap

Alle som sier seg enig i formålsparagrafen til TL kan bli medlemmer. TL har følgende kategorier medlemskap:

 • Enkeltmedlemskap:  1 stemme på årsmøter og medlemsmøter for medlem over 15 år. 
 • Familiemedlemskap:  Et familiemedlemskap kan telle fra to til flere medlemmer i samme familie. 

Det er stemmerett for alle medlemmer i et familiemedlemskap over 15 år på årsmøter og medlemsmøter. Årsmøtet fastsetter kontingent for de ulike medlemskategoriene. For å bli valgt inn i styret, må personen ha vært medlem i TL i minst ett år.  Medlemskapet er ikke gyldig før medlemskontingent er betalt.  Nye medlemmer oppnår først stemmerett 3 måneder etter betalt medlemskontingent i TL. 

Personer som har nedlagt et spesielt fortjenestefullt arbeid for TL kan utnevnes til æresmedlemmer i foreningen.   Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet. 

Medlemmer som klart motarbeider formålsparagrafen til TL, gir uttrykk for holdninger som er i strid med formålsparagrafen, eller på annen måte opptrer slik at det er til skade for TL, kan suspenderes. En suspensjon skal tas opp på førstkommende styremøte i TL. På dette møtet skal den suspenderte ha mulighet til å legge fram sitt syn på saken skriftlig eller ved personlig frammøte. Det er styret i TL som fatter endelig vedtak om suspensjon. En suspensjon gjelder fram til førstkommende årsmøte i TL. Suspensjoner skal tas opp som eksklusjonssak på årsmøtet i TL, som fatter endelig vedtak om eksklusjon med 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede medlemmene. 

Et ekskludert medlem kan bli medlem av TL igjen når det har gått et år fra eksklusjonen, men må da søke skriftlig om det. Det er årsmøte som behandler søknaden og fatter vedtak med 2/3 flertall. 

Et medlem kan skriftlig melde seg ut av TL. En skriftlig utmelding har øyeblikkelig virkning. En skriftlig utmelding krever en personlig underskrift. 

Et medlem som har blitt strøket av medlemsregistret, eller som har meldt seg ut skriftlig, kan bli medlem igjen når det selv ønsker. Når det gjelder ekskluderte eller suspenderte medlemmer gjelder egne regler. 

TL garanterer medlemmenes anonymitet, slik at medlemskartoteket er konfidensielt. Styret i TL kan delegere ansvar for hele eller deler av medlemskartoteket til andre i styret. 

§ 4. Styret

TL ledes av et styreantall på minst tre personer og høyst syv personer, og to vara.  Årsmøtet bestemmer antall. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av stemmeberettigede medlemmer er tilstede.. Styret velges av årsmøtet på følgende måte: Styreleder og styrets nestleder velges særskilt for to år.                                                                                                                                        

Deretter velges øvrige styremedlemmer og vara-medlemmer etter antall stemmer. Vara-medlemmer velges for ett år i rekkefølge ut fra stemmetallet. 
Det avholdes minimum 4 styremøter i året.

Et styremedlems forfall til møter i styret meldes til administrasjonen, som så innkaller vara-medlem i henhold til valgt rekkefølge. Dersom styremedlemmer fratrer permanent, trer vara-medlemmer inn som ordinære styremedlemmer etter rekkefølgen valgt av årsmøtet. 
Styret er beslutningsdyktig når minst tre stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Varamedlemmer kan delta på styremøter uten stemmerett. Saksdokumenter til styremøter sendes også til varamedlemmene ved behov. Gjeldende vedtekter og årsmøtevedtak er grunnlaget for styrets arbeid. Styret er ansvarlig for TL`s drift og økonomi, herunder tilsetting av personal. Styret kan meddele prokura. Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Styrets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt i forhold til personsensitive opplysninger de får som tillitsvalgt i TL. Dette gjelder også når de ikke lenger innehar tillitsverv.                                                                                                                                 

Brudd på denne taushetsplikten kan føre til suspensjon og eksklusjon. 

§ 5. Årsmøtet

Det høyeste organet i TL er årsmøtet, som skal avholdes hvert år innen 20. april. Senest tre uker før årsmøtet skal skriftlig innkalling sendes alle medlemmer, inkludert.  Denne innkallingen skal inneholde dato, sted og klokkeslett for årsmøtet, samt frist for innsending av innkomne forslag. Innkalling sendt elektronisk gjelder som skriftlig innkalling. 

Forslag fra medlemmene skal være sendt styret i TL senest to uker innen årsmøtet. Følgende sakspapirer fra styret til årsmøtet skal være tilgjengelig for alle medlemmer senest en uke før årsmøtet: 

Dagsorden:

 • Styrets forslag til årsrapport. 
 • Styrets forslag til revidert regnskap. 
 • Styrets forslag til Aktivitetsplan. 
 • Styrets forslag til budsjett.  
 • Innkomne forslag, med styrets innstilling til forslagene. 

Frammøtte medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett i henhold til det som er nevnt under 

Medlemmer kan ikke møte med fullmaktstemmer på årsmøtet. 

Årsmøtet skal behandle i nevnte rekkefølge: 

 • Valg av møteleder
 • Valg av møtereferent
 • Valg av to personer til å underskrive møteprotokollen
 • Styrets forslag til årsrapport
 • Årsregnskap og Revisjonsberetning
 • Innkomne forslag
 • Styrets forslag til aktivitetsplan
 • Styrets forslag til budsjett
 • Valg av: Styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
 • Valg av representanter til styret i Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond, og valget blir gjort i henhold til Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfonds vedtekter til enhver tid.
 • Valg av tre medlemmer og to varamedlemmer til valgkomiteen, valg av statsautorisert revisor. Alle de ovennevnte velges for ett år av gangen. 
 • Medlemmer av valgkomiteen og revisor kan ikke sitte i TLs styre. 

For å kunne velges til tillitsverv i TL, må man ha vært medlem av organisasjonen i minst et år. Unntak kan gjøres, årsmøte kan vedta dette, men styret må underrettes om saken minst to uker før årsmøte. Alle med tillitsverv i TL skal underskrive på en personlig erklæring om at de er kjent med vedtektene til TL og at de forplikter seg til å følge disse. Denne erklæringen skal også inneholde en erklæring om at de ikke er tillitsvalgte i en annen romani/tater/reisende organisasjon. 

Når det gjelder representanter og deres personlige varamedlemmer til Stiftelsen for Romanifolkets / Taternes kulturfond, kan det heller ikke velges personer som er vanlige medlemmer i en annen Romani- / Taterorganisasjon. Det samme gjelder for valg av representantene til stiftelsens årsmøte. 

Ved stemmelikhet mellom ulike kandidater, avgjøres omvalg til et resultat oppnås. 

§ 6. AVHOLDENHET

Møter i TLs regi, også lokalt, skal være rusfrie. 

§ 7. Valgkomiteen

Årsmøtet skal velge en valgkomite på tre personer. Ingen av det på årsmøtet valgte styrets medlemmer eller varamedlemmer kan sitte i valgkomiteen. Medlemmer av styret, inkludert leder, kan ikke være medlem i valgkomiteen. Dersom et medlem av valgkomiteen velges som nytt medlem av styret, må vedkommende fratre som medlem i valgkomiteen. Valgkomiteen skal på årsmøtene til TL legge fram sin innstilling på personer til følgende verv i TL: Styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer. 

Valg av tre representanter med personlige varamedlemmer til styret i Stiftelsen for romanifolkets / taternes kulturfond, pluss tre personer til stiftelsens årsmøte, Valg av statsautorisert revisor. De velges for ett år av gangen. 

Valgkomiteen skal legge fram forslag på ny valgkomite. Valgkomiteen kan foreslå gjenvalg av en eller flere av valgkomiteens medlemmer, så sant disse ikke er foreslått til styreverv. 

Valgkomiteen skal også komme med forslag på møteleder og referent for årsmøtet og forslag på statsautorisert revisor. Forslaget på statsautorisert revisor skal være fattet i samråd med det sittende styret. 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Styret i TL kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når flertallet i styret mener det er nødvendig, eller når minst 25 % av de stemmeberettigede medlemmene krever det skriftlig. Tidsfrister for innkalling og sakspapirer følger det som gjelder for ordinært årsmøte. Et ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de som er årsak til innkallingen. 

§ 9. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene til TL kan kun gjøres av et årsmøte. All endring av vedtektene kan gjøres med vanlig flertall, med unntak for endring av formålsparagrafen, som krever 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede på årsmøtet, eller ekstraordinært årsmøte. 

§ 10. Oppløsning

Omdanning herunder vedtektsendringer, oppløsning, sammenslåing og deling kan kun vedtas av årsmøtet. Det kan foretas omdanning når en bestemmelse på grunn av endrede forhold er blitt uhensiktsmessig.                                                                                                         

Oppløsning, sammenslåing og deling må vedtas med 2/3 flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter.  
Ved oppløsning skal arkivene overdras til Glomdalsmuseets samling for taternes kultur og historie «Latjo Drom». Disse arkivene skal automatisk beskyttes i henhold til gjeldende lover for behandling av arkivmateriale. 

§ 11. Vedtektene gjelder fra

Årsmøtet vedtok at disse vedtektene gjøres gjeldende fra dags dato. 

Endringer ble vedtatt i årsmøtet 26.mars 2017 og i årsmøtet 17. mars 2018. 

Rull til toppen

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle og forbedre din opplevelse av våre nettsider og for å vise deg relevant innhold. Ved å benytte vår nettside aksepterer du dette!  Les mer